ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ 2024 05 07

《ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ》ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠰᠰᠸ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ

《 ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ》 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠰᠰᠸ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ

《 ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ》 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠰᠰᠸ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ 3 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 105 ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠮᠡᠶᠢᠯ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠩᠭᠢ

1. ᠫ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ

2. ᠪ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯ

3.ᠴ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢ

ᠯ᠂ ᠨᠣᠮᠢᠨ

ᠰᠢᠨᠡᠬᠦᠦ

ᠲ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠷᠡᠷᠳᠡᠨᠢ   

ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ

1.ᠮ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠵᠢᠨ

2. ᠮ᠂ ᠮᠠᠷᠠᠯᠮ᠎ᠠ

3.ᠴ᠂ ᠮᠢᠴᠢᠳᠮ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢ

ᠴ᠂ ᠣᠶᠤᠨ᠋ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

E ᠂ ᠨᠣᠮᠢᠨ

E ᡀᠠᠮᠦᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ

ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ

1. ᠫ᠂ ᠰᠦᠩᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ

2.ᠨ᠂ ᠪᠢᠮᠪᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

3.ᠴ᠂ ᠦᠨᠢᠷᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢ

ᠵ᠂ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ

ᠪ᠂ ᠯᠬᠠᠸᠠᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠦ᠂  ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠨ

info@southmongolia.org