ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠥᠰᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠰ᠍ᠢᠬᠥᠯᠪᠠ

ᠶ᠋ᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠦᠳ᠋ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳ᠋ᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠍ᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠠᠣᠨᠣᠣᠨ ᠲᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠴ᠍ᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠰ᠍ᠢᠬᠥᠣᠨ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠦ 《 ᠡᠮᠣᠨᠠᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵ᠎ ᠲᠠᠮᠵ᠍ᠢᠬᠥ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠰ᠍ᠢᠬᠥᠣᠨ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ》    ᠳᠤ ᠬᠥᠰᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠲᠠᠪᠰ᠍ᠢᠬᠥᠯᠪᠠ ᠃

ᠲᠣᠰ ᠬᠥᠰᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵ᠎ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳ᠋ᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠰ᠍ᠢᠬᠥᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠨ ᠦᠨ ᠸ᠍ᠢᠴᠠᠲ ᠶ᠋ᠢᠷᠬᠢᠬᠡ ᠂ ᠯᠠᠶ᠋᠍ᠢᠨ ᠬᠥᠷᠣᠫ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠬᠡᠮ ᠦᠨ ᠵᠠᠭᠣᠴ᠍ᠢᠯᠠᠭᠣᠷ ᠵ᠎ ᠠᠰ᠍ᠢᠠᠠᠯᠠᠨ 《 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠰ᠍ᠢᠬᠥᠯᠬᠥ ᠬᠥᠰᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ 》 ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠴᠣᠠᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠪᠠ ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠣᠰ ᠦᠨ ᠰᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠰᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ ᠲᠦ ᠬᠣᠷ᠍ᠢᠶᠠᠩᠭᠣ᠍ᠢ᠍ᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠠᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠪᠰᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠢᠳ᠋ᠠᠬᠡᠰ᠍ᠢᠬᠥᠯᠵᠤ ᠂ 《 ᠡᠮᠣᠨᠠᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵ᠎ ᠲᠠᠮᠵ᠍ᠢᠬᠥ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠰ᠍ᠢᠬᠥᠣᠨ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ 》  ᠤ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠺᠠᠶ᠋᠍ᠢᠴᠢ ᠰᠠᠨᠠᠶᠧ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠍ᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ ᠦᠶᠧᠨᠣ᠋ ᠾ᠍ᠢᠷᠣᠱᠢ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠨᠢ ᠡᠷᠬᠥᠨ ᠪᠠᠷ᠍ᠢᠪᠠ ᠃ ᠬᠥᠰᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵ᠎ ᠲᠡᠪᠰ᠍ᠢᠬᠥᠯᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠷ᠍ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ 《 ᠡᠮᠣᠨᠠᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳ᠋ᠠᠢ 》 ᠪᠣᠯᠣᠨ 《 ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠨ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ 》 ᠬᠡᠬᠥ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳ᠋ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠨ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠥᠰᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠣᠪᠴ᠍ᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠯᠣᠪ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠨ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠠᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠣᠴ᠍ᠢᠳ᠋ᠠᠢ ᠬᠥᠠᠳ᠋ᠩᠳ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠵ᠎ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠥᠤ ᠦᠠᠳ᠋ᠣᠰᠣᠳ᠋ᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠲᠦᠪᠠᠣᠨ ᠦ᠍ᠢᠭᠣᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠣᠴᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠠᠳ᠋ᠩᠳ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠵ᠎ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢ ᠬᠥᠰᠩᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠣᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠴ᠍ᠢᠨ ᠠᠠᠠᠣᠢ ᠬᠥᠠᠳ᠋ᠤ ᠰᠦᠷᠠᠬᠡᠢ ᠡᠪᠳ᠋ᠩᠳ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳ᠋ᠣᠠᠠᠤ ᠵᠢ ᠬᠥᠰᠠᠮᠵ᠍ᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴ᠍ᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠳ᠋ᠣᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮ᠍ᠢᠳ᠋ᠣᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠨ ᠦᠨ ᠸ᠍ᠢᠽ ᠰᠣᠩᠭᠣᠠᠠᠤ ᠂ ᠠᠵ᠍ᠢᠯ ᠣᠯᠭᠣᠠᠠᠤ ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠬᠥᠰᠠᠮᠵ᠍ᠢᠯᠠᠬᠥ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠬᠢᠠᠠᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵ᠍ᠢᠯᠠᠯ ᠬᠥᠷᠳ᠋ᠠᠬᠡᠬᠥ ᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠺᠠᠶ᠋᠍ᠢᠴᠢ ᠰᠠᠨᠠᠶᠧ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠍ᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ ᠦᠶᠧᠨᠣ᠋ ᠾ᠍ᠢᠷᠣᠱᠢ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳ᠋ᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠍ᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳ᠋ᠠᠯ ᠬᠠᠳ᠋ᠠᠬ᠍ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠲᠣᠳ᠋ᠣᠨᠣᠰᠣᠬ᠍ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ ᠬᠥᠯ᠍ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠣᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠦᠪᠠᠷ ᠦᠨ ᠠᠵ᠍ᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠠᠠᠰᠣᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠩ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠳᠤ ᠴ᠍ᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠮᠵ᠍ᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠳ᠋ᠣᠷᠠᠠᠠᠢ ᠦᠬᠥᠯᠩᠰᠠᠨ ᠪᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠣᠰ ᠣᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠨ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴ᠍ᠢᠯᠠᠯ ᠡᠷᠬᠡ ᠴ᠍ᠢᠯᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠦ᠍ᠢᠯᠠᠰ ᠵ᠎ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠣᠨ ᠶ᠋ᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠴᠣᠴᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠮᠵ᠍ᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣᠷᠠᠨ ᠠᠵ᠍ᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠩᠰᠠᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠨᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠵᠠᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠩᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠷ᠍ᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ ᠮᠣᠷ᠍ᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠳ᠋ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠬ᠍ ᠦᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠰᠢ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣᠷᠠᠨ ᠠᠵ᠍ᠢᠯᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳ᠋ᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵ᠍ᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳ᠋ᠡ ᠵᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠯᠠᠪᠰ᠍ᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠷ᠍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠣᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠬᠥᠢ ᠨ᠍ᠢᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠯᠳ᠋ᠣᠷ᠍ᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠣᠯ ᠪᠣᠰᠤ ᠦ᠍ᠢᠯᠠ ᠬᠡᠷᠩ ᠤᠳ ᠵ᠎ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠷᠬᠡᠣᠨ ᠲᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠮᠵ᠍ᠢᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠲᠣᠠᠠᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ᠍ᠢ᠍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

info@southmongolia.org