ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ

9 .12 ᠦ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ

<< ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  >>ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ

<<ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  >>ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ