ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ

《 ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ 》 ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ 2021. 9. 12 ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ

ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠨᠢ 2021 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠳᠦ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠰᠧᠸ᠋ᠳᠧᠨ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠣᠣᠺᠢᠥ᠂ ᠣᠣᠰᠠᠺᠠ᠂ ᠨᠠᠭᠣᠶᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠣᠰᠠᠺᠠ — ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠦᠼᠦᠪᠣᠣ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠴᠠᠭ᠄ 14᠄30 ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠄ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 080-3844-8028

ᠨᠠᠭᠣᠶᠠ— ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠂ ᠴᠠᠭ᠄ 14᠄30 ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠄ ᠰᠠᠷᠠ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 080-9484-0321

ᠲᠣᠣᠺᠢᠣᠣ— ᠣᠣᠰᠠᠺᠠ — ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠬᠢᠪᠢᠶᠠ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠴᠠᠭ᠄ 14᠄30 ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠄ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 080-6969-3481

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠫᠣᠰᠲ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃